White Paper – Lärandestöd för betesbyggar-nörden

Det finns en stor grupp människor som spenderar mycket tid vid att bygga egna fiskedrag. De har bland annat en diskussionsgrupp med över 6000 medelemman på Facebook vid namn Svenska Betesbyggare. Där delar de med sig av erfarenheter, ställer frågor och visar upp sina arbeten. En del använder även gruppen för att marknadsföra sig själva och sälja delar till betesbygge.

Designprocessen började med research kring området och i samband med det upptäckte jag Svenska Betesbyggare. Genom Svenska Betesbyggare kom jag även i kontakt med av grundarna till BaitLove.se, vilket är ett showroom för betesbyggen. Den första konceptidén byggde på att skapa ett forum för betesbyggare där användarna kan utbyta erfarenheter. PACT-analys genomfördes och persona skapades. Av resultatet från en enkätundersökning i Svenska Betesbyggare framkom att de flesta ansåg Facebook-gruppen som tillräcklig och kände ovillighet att byta. Enligt Design Thinking modellen backade designprocessen till empathise och nya problemområden undersöktes bland annat med hjälp av scenarion.

I en kvalitativ intervju med en betesbyggare beskrevs att attityden betesbyggare mellan kan vara svår. Många nybörjare upplever motstånd i att våga ställa frågor offentligt. Med hänsyn till konflikten undersöktes möjligheten att skapa ett lärandestöd för betesbygge som kan utnyttjas individuellt. Persona uppdaterades i och med ny kunskap om användarna. Visionen var en virtuell plattform där användarna verklighetstroget kan testa sina beten innan de byggts. I och med villkorsförändring 2 implementerades en positionering-funktion för att kunna hitta privatpersoner och företag i närheten av användaren som kan hjälpa till med exempelvis målning av beten. I feedback från testgruppen fick jag information om att en liknande tjänst redan befinner sig i utveckling. Därav avgränsades området till att endast utforska målning av beten. En skissprototyp digitaliserades i POP skickades ut tillsammans med enkätundersökning till frivilliga testare. Målet var att undersöka om det finns ett värde av en sådan tjänst. Resultatet visade att tjänstens värde blir för lågt om det bara går att testa målning av beten. Designprocessen backade åter igen till empathise.

Ytterligare vägar för lärandestöd vid betesbygge undersöktes och i samband med villkorsförändring 3 hittade jag ett demonstrationsdokument (Lai et al. 2014) av ett rörelsekänsligt mikrochip med bluetooth. Ett sådant chip hade hypotetiskt sätt kunnat placeras på ett bete som i sin tur kan skicka information till en applikation i telefon som omformaterar informationen till en virtuell film av betets gång under vatten. En test där en papperslapp i verklig storlek av ett bluetooth-chip tejpades fast visade dock att betets gång påverkades negativt. Med demonstrationsdokumentet som stöd är min teori att konceptet skulle vara verklighetstroget genomförbart med vidare forskning och undersökning kring hur chippet kan placeras för att inte påverka betets gång under vatten.

Designprocessen som genomförts har varit främst explorativ med ett divergent arbetssätt för att hitta nya lösningar på de hinder processen stött på. Det jag behöver öva mer på är att bättre förstå målgruppen och problemdefinition innan jag går vidare i designprocessen. På så sätt kan jag lära mig att undvika liknande vägskäl som jag gjort i denna process. Jag kan även undersöka möjligheter genom att filtrera genom prototyper så som beskrivs i The Anathomy of Prototypes (Lim, Stolterman och Tenenberg 2008). På så sätt skulle jag kunna hitta fler lösningar på problemdefinitionen och upptäcka nya vägar att arbeta efter.

Referenslista:

Lai, Tong Kun, Wang, Anping, Chang, Chun-Min, Tseng, Hua-Min, Huang, Kailing, Li, Jo-Ping, Shih, Wen-Chan och Chou, Pai H. 2014. Demonstration Abstract: An 8×8 mm2 Bluetooth Low Energy Wireless Motion-Sensing Platform. Institute of Information Science, Academia Sinica, Taiwan. Center for Embedded Computer Systems, University of California, Irvine, USA.

Lim, Youn-Kyung, Stolterman, Erik och Tenenberg, Josh. 2008. The Anathomy of Prototypes: Prototypes as filters, Prototypes as manifestations of Design Ideas. Indiana University, Bloomington och University of Washington, Tacoma.

Leave a Reply